• понеделник, 17 јуни 2024

ЗА НАС

РАКОВОДСТВО

Со Друштвото управува Управен одбор кој се состои од 5 членови.


Членовите и претседателот на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.
Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.


Надзорниот одбор се состои од 5 членови, од кои два члена се независни.
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото,
Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Северна Македонија.


АД МИА е организирана според општите стандарди што важат за националните новински агенции.

Со неа раководат:


Генерален директор, 
Драган Антоновски
Заменик директор,
Осама Муадини
Главен и одговорен уредник, 
Ана Цветковска


Раководител на сектор за општи, правни, финансиски работи и маркетинг,
Даниела Димитриева
 
Надзорен одбор: 


Мери Илиќ– Претседател на Надзорен одбор - 13.04.2021 година -  
Александра Мицоска-Митевска – член  на Надзорен одбор- 13.04.2021 година - 
Ардиан Исени, независен член на Надзорен одбор  - 13.04.2021 година - 
Татјана Поповска,  независен член  на Надзорен одбор- 13.04.2021 година – 
Стојанче Наумов – член  на Надзорен одбор- 31.05.2022 година - 
 Управен одбор: 
Драган Антоновски, Претседател на Управен одбор  и генерален директор- 24.04.2021 година-
Oсама Муадини, член на Управен одбор  и заменик директор- 20.03.2023година-
Марјан Танушевски, член на Управен одбор, задолжен за финансиски работи - 24.04.2021 година-
Ана Цветковска,член на Управен одбор,задолжен за генерален сервис на вести- 24.04.2021 година-
Даниела Димитриева - член на Управен одбор, задолжен за правни работи - 02.06.2022 година-

 

КОНТАКТ


ул.Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје
п. фах: 4
тел.: (02) 2461600
е-пошта: uprava@mia.mk 
интернетска страница: https://www.mia.mk