• вторник, 18 јуни 2024

Јавни набавки на АД „МИА“

А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ - Скопје: види тука

 


Б. Објавени огласи на ЕСЈН:


В. Известување за склучени договори


Г. Склучени договори


Д. Известување за реализирани договори