• четврток, 23 мај 2024

RRETH NESH

 

STRUKTURA DREJTUESE

Me Shoqërinë udhëheq Këshilli Drejtues i cili përbëhet prej pesë (5)  anëtarësh

 

Anëtarët dhe kryetarin e Këshillit Drejtues i zgjedh Këshilli Mbikëqyrës. Kryetari i Këshillit  Drejtues e përfaqëson Shoqërinë në marrëdhëniet e saj me palët e treta dhe mban titullin Drejtor i përgjithshëm

Këshilli mbikëqyrës përbëhet prej pesë anëtarësh, nga të cilët dy anëtarë janë të pavarur. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen nga Kuvendi i Shoqërisë, Të drejtat dhe obligimet  e Kuvendit të Shoqërisë i ushtron Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

SHA MIA është e organizuar sipas standardeve të përgjithshme që vlejnë për agjencitë kombëtare të lajmeve.

Me të udhëheqin:

Drejtori i përgjithshëm,

Dragan Antonovski

Zëvendësdrejtori,

OsamaMuadini

Kryeredaktore dhe përgjegjëse

Ana Cvetkovska

Udhëheqësja e sektorit të çështjeve të përgjithshme, juridike, financiare dhe marketingut,

DanielLa Dimitrieva

 

 

 

Këshilli Mbikëqyrës:

Meri  Iliq – Kryetare e Këshillit Mbikqyrës – 13.04.2021

Aleksandra Micoska Mitevska – anëtare e Këshillit Mbikqyrës – 13.04.2021

Ardian Iseni -  anëtar i pavarur i Këshillit Mbikqyrës – 13.04.2021

Tatjana Popovska – anëtare e pavarur e Këshillit Mbikqyrës – 13.04.2021

Stojançe Naumov – Anëtar i Këshillit Mbikqyrëas – 31.05.2022

 

Këshilli Drejtues:

Dragan Antonovski – kryetar i Këshillit Drejtues dhe drejtor i përgjithshëm  - 24.04.2021

Osama Muadini – anëtar i Këshillit drejtues dhe zëvendësdrejtor – 20.03.2023

Marjan Tanushevski – anëtar i Këshillit Drejtues, i angazhuar për çështje financiare – 24.04.2021

Ana Cvetkovska – anëtare e Këshillit Drejtues e angazhuar për servisin e përgjithsëm të lajmeve – 24.04.2021

Daniella Dimitrieva – anëtare e Këshillit Drejtues, e angazhuar për çështje juridike – 02.06.2022 

KONTAKT

Rr. Sheshi "Presveta Bogorodica" nr. 3 Shkup, 1000 Shkup
fah.p: 4

tel: (02) 2461600
e-mail: uprava@mia.mk
faqja e internetit
: https://mia.mk