Јавни набавки


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ – Скопје: види тука

Б. Објавени огласи на ЕСЈН:

13. 14.11.2018 – Објавен е оглас 17-11/2018 – Набавка на градежно занаетчиски работи

12. 12.11.2018 – Набавка на услуга за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор

11. 07.09.2018 – Услуга за такси превоз бр.14-09/2018

10. 31.08.2018 – Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на гориво за моторни возилa бр.13-8/2018

4. 07.03.2018 – Постапка за набавка на услуга – Здравствени прегледи на вработени бр. 5-02/2018

3. 06.02.2018 – Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка нa авио билети бр. 4-01/2018

1. 17.01.2018 – Постапка со барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги – Ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ – Скопје за 2017 година бр. 1-01/2018


В. Архива:

МИА Јавни набавки – 2017 година

МИА Јавни набавки – 2016 година

МИА Јавни набавки – 2015 година

МИА Јавни набавки – 2014 година

МИА Јавни набавки – 2013 година

Close