Јавни набавки


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ – Скопје: види тука

 

Б. Објавени огласи на ЕСЈН:

2020

11. 26.10.2020 – Оглас за јавна набавка на заштитни маски,одела и средства за дезинфекција на работни простории
10. 29.10.2020 – Оглас за јавна набавка на услуга за такси превоз
9. 24.09.2020 – Оглас за јавна набавка на услуга – Сервис и одржување на службени возила
8. 04.09.2020 – Оглас за јавна набавка на гориво за моторни возила
7. 29.07.2020 – Оглас за јавна набавка на услуга – Сервис и одржување на службени возила
6. 09.06.2020 – Оглас за јавна набавка на Фиксна телефонија, телевизија, резервна варијанта на интернет конекција и wi-fi 4G
5. 21.05.2020 – Набавка на стоки- Средства за хигиена
4. 07.02.2020 – Набавка на услуга – Здравствени прегледи на вработени, Оглас бр. 01540/2020
3. 28.01.2020 – Набавка на услуга за Ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на АД „МИА“ – Скопје, за 2019 година
2. 27.01.2020 – Набавка на канцелариски материјали и тонери бр.00758/2020
1. 23.01.2020 –
Набавка на лиценци за софтвер –
Adobe Creative Cloud for teams

 

2019

24. 13.12.2019 – Набавка на услуга за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор и закуп на интернет линија
23. 22.11.2019 – Набавка на лиценци за софтвер Adobe Creative Cloud for teams
22. 14.11.2019 – Набавка на телевизори
21. 18.10.2019 – Набавка на канцелариски мебел
20. 14.10.2019 – Набавка на телевизори и клима Број на оглас
19. 20.09.2019 – Набавка на услуга за такси превоз Број на оглас
18. 13.09.2019 – Набавка на информатичка опрема Број на оглас 07780/2019
17. 11.09.2019 – Набавка на баркод читач со софтвер за основни средства Број на оглас 07657/2019
16. 03.09.2019 – Набавка на платно и проектор Број на оглас 07251/2019
15. 26.08.2019 – Набавка на градежно занаетчиски работи Број на оглас 06872/2019
14. 21.08.2019 – Набавка на горива за моторни возила Број на оглас: 06600/2019
13.
21.08.2019 – Набавка на баркод читач со софтвер за основни средства Број на оглас: 06605/2019
12. 11.07.2019 – Градежно занаетчиски работи Број на оглас: 04117/2019
11. 03.07.2019 – Услуги од авторска агенција Број на оглас: 03598/2019
10. 03.06.2019 – Фиксна телефонија Број на оглас: 02132/2019
9. 31.05.2019 – Услуга за селење (со демонтажа, утовар, транспорт, истовар и монтажа) Број на оглас: 01673/2019
8. 28.05.2019 – Мобилна телефонија Број на оглас: 01463/2019
7. 08.05.2019 – Фото опрема Број на оглас: 00726/2019
6. 10.05.2019 – Средства за хигиена Број на оглас:  00621/2019
5. 20.03.2019 – Сметководствени услуги Број на оглас: 6-03/2019
4. 
12.02.2019 – Набавка на услуга за чистење на деловен простор бр. 5-02/2019
3. 17.01.2019 – Набавка на услуга за сервисирање и одржување на службени возила бр.3-01/2019
2. 15.01.2019 – Ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ – Скопје, за 2018 година бр.2-01/2019
1. 15.01.2019 – Набавка на канцелариски материјали и тонери бр.1-01/2019

 

2018

 

В. Известување за склучени договори

1. Известување за склучени договори за Ревизија на годишна сметка, канцелариски материјали и тонери, чистење на објект и сметководствени услуги

2. Известување за склучен договор за Средства за хигиена

3. Известување за склучен договор за Фото опрема

4. Известување за склучен договор за Фиксна телефонија

5. Известување за склучен договор за Услуга за селење (со демонтажа, утовар, транспорт, истовар и монтажа)

6. Известување за склучен договор за Мобилна телефонија

7. Известување за склучен договор за набавка на баркод читач со софтвер

8. Известување за склучен договор за набавка на градежно занаетчиски работи

9. Известување за склучен договор за набавка на информатичка опрема

10. Известување за склучен договор за набавка на такси превоз

11. Известување за склучен договор за набавка на клима уред

12. Известување за склучен договор за јавна набавка на канцелариски мебел

13. Известување за склучен договор за јавна набавка на аудио и видео опрема

14. Известување за склучен договор за јавна набавка на телевизори

15. Известување за склучен договор за набавка на услуга за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор и закуп на интернет линија

16. Известување за склучен договор за набавка на канцелариски материјал и тонери:

17. Известување за склучен договор за набавка на лиценци за софтвер – Adobe Creative Cloud for teams

18. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги-Здравствени прегледи за вработените

19. Известување за склучен договор за јавна набавка на средства за хигиена

20. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги од фиксна телефонија, резервна варијанта на интернет конекција, телевизија и wi-fi 4G

21. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга- Изнајмувaње на firewall уреди и сервиси за firewall

22. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги за пристап до авторскиот меѓународен новински фото сервис на Европската пресфото агенција ЕПА

23. 25.09.2020 Известување за склучен договор за јавна набавка на сметководствени услуги

24. 19.10.2020 Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга за такси превоз

25. 09.11.2020 Известување за склучен договор за јавна набавка на Сервис и одржување на службени возила 

26. 16.12.2020 Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитна маска N 95/KN 95/FFP2 

27. 16.12.2020 Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитно одело за еднократна употреба

28. 16.12.2020  Известување за склучен договор за јавна набавка на Течен концентрат за чистење и дезинфекција на работни површини

29. 16.12.2020 Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитна маска-визир

30. 16.12.2020 Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитна маска за една употреба

 

 

 

Г. Склучени договори

 

Д. Известување за реализирани договори

1. Известување за реализиран договор за јавна набавка на услуга за селење

2. Известување за реализиран договор за јавна набавка на фото опрема

3. Известување за реализиран договор за јавна набавка на баркод читач

4. Известување за реализиран договор за јавна набавка на проектор и платно

5. Известување за реализиран договор за јавна набавка на информатичка опрема

6. Известување на реализиран договор за набавка на телевизори

7. Известување за реализиран договор за набавка на професионална аудио и видео опрема

8. Известување за реализиран договор за набавка на канцелариски мебел

 

Ѓ. Архива:

МИА Јавни набавки – 2017 година

МИА Јавни набавки – 2016 година

МИА Јавни набавки – 2015 година

МИА Јавни набавки – 2014 година

МИА Јавни набавки – 2013 година

Back to top button
Close
Close