Јавни набавки


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ – Скопје: види тука

Б. Објавени огласи на ЕСЈН:

2019

4. 12.02.2019 Набавка на услуга за чистење на деловен простор бр. 5-02/2019
3. 17.01.2019 – Набавка на услуга за сервисирање и одржување на службени возила бр.3-01/2019
2. 15.01.2019 – Ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ – Скопје, за 2018 година бр.2-01/2019
1. 15.01.2019 – Набавка на канцелариски материјали и тонери бр.1-01/2019

2018

В. Архива:

МИА Јавни набавки – 2017 година

МИА Јавни набавки – 2016 година

МИА Јавни набавки – 2015 година

МИА Јавни набавки – 2014 година

МИА Јавни набавки – 2013 година

Back to top button
Close