• сабота, 25 мај 2024

Marketing

Në përgjithësi
Faqja e internetit të MIA-s është vendi i duhur për të publikuar reklamat dhe shpalljet tuaja. Veçanërisht nëse doni që t'i shohin njerëzit kryesorë të mediave, gazetarët dhe redaktorët, por edhe funksionarët e shumtë, afaristët dhe qytetarët.

Formati dhe madhësia
Publikimi i shpalljeve dhe reklamimeve në faqen e internetit të MIA-s domethënë të tregohen formatet standarde të shpalljes (JPG,GIF, të animuara GIF ose FLASH) në madhësitë e mëposhtme të mundshme : 500x70, 680x90, 519x100, 290x140, 140x100 pikselë.

Shfaqja e pozitave reklamuese në internet faqen e MIA-s: Shiko këtu

Çmimet 
Çmimet e shpalljeve dhe reklamimeve në faqen e internetit janë konfirmuar me Listën e çmimeve për shpallje dhe reklamime në internet faqen e MIA-s: Shiko këtu

Kontakt:
Vida Dimova               +389 75 284 506

Daniela Dimovska       +389 75 284 502

Jovanka Jankoska       +389 75 280 297

PARALAJMËRIM

Çdo publikim i paautorizuar i lajmeve, fotografive dhe videove, në një media tjetër (media e shtypur, elektronike apo portal informativ), MIA, njofton se kushton 30.000 denarë pa TVSH të llogaritur, për publikim të një lajmi, fotografie apo video.

Ai që në mënyrë të paautorizuar do të publikojë lajm, fotografi apo video, pajtohet me këto kushte.

MIA i shet vetëm fotografitë e saj autoriale, ndërsa të tjerat (EPA) janë për ilustrim në internet faqen e MIA-s.

Për çdo publikim të paautorizuar MIA do t'i parashtrojë faturë publikuesit me afat të pagesës prej tetë ditëve.

Në rast se fatura nuk paguhet në afatin e caktuar, do të llogaritet norma ndëshkuese e interesit, e llogaritur sipas ligjit dhe do të ngrihet procedurë për pagesë të detyrueshme ndaj publikuesit të paautorizuar.