• четврток, 23 мај 2024

Kushte për shfrytëzimin

Pranimi i kushteve për shfrytëzim

Me qasjen e internet faqes www.mia.mk i pranoni dhe obligoheni t'i respektoni Kushtet për shfrytëzimin e përmbajtjeve nga internet faqja www.shqen.mia.mk.

MIA e mban të drejtën pa paralajmërim t'i ndryshojë dhe plotësojë këto kushte.

Çdo ndryshim ose plotësim i Kushteve për shfrytëzim, zbatohet nga dita e publikimit.

E drejta e shfrytëyimit

Vizituesit e internet faqes www.mia.mk kanë të drejtë të mbikëqyrjes në të gjitha përmbajtjet e publikuara me ndihmë të internet kërkuesve të tyre vetëm për informim personal.

Vizituesit e internet faqes www.mia.mk nuk kanë të drejtë në asnjë mënyrë t'i ndërmarrin përmbajtjet tërësisht ose pjesërisht dhe t'ua japin personave të tretë, t'i deponojnë në formë elektronike ose tjetër, as t'i publikojnë ose t'i shfrytëzojnë për dedikime komerciale, pa pajtim me shkrim nga MIA.

Saktësia e përmbajtjeve

Përmbajtja e internet faqes www.mia.mk është përpunuar në pajtim me standardet teknike dhe të gazetarisë për agjenci të lajmeve. MIA nuk është përgjegjëse për pasojat eventuale të drejpërdrejta ose indirekte nga shfrytëzimi i atyre përmbajtjeve.

Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të ngjashme

Internet faqja www.mia.mk dhe përmbajtjet e saj, zgjedhjet grafike dhe teknike janë të mbrojtura me të drejtat botuese dhe të drejtat e autorit (copyright).

Përmbajtjet informative të internet faqes www.mia.mk, mes tjerash, janë pjesë nga Baza e të dhënave të MIA-s. Kjo bazë e të dhënave është pronë e MIA-s dhe në pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejta të ngjajshme është e mbrojtur si vepër e pavarur autoriale.

Një pjesë e përmbajtjeve informative në internet faqen www.mia.mk krijojnë informata të cilat janë pronë intelektuale e partnerëve afarist të MIA-s.

Internet faqja www.mia.mk përmban vula të mbrojtura, shenja dhe emra të shoqatës, duke përfshirë edhe vulën dhe emrin e Agjencia Informative Mediatike dhe MIA-s. Vulat e mbrojtura, shenjat dhe emrat e shoqatës nuk guxojnë të shfrytëzohen pa pëlqim me shkrim nga MIA.

Mbrojtja personale dhe sekreti i të dhënave

Internet faqja www.mia.mk e respekton privatësinë dhe vizitorët e saj. Të dhënat e vizitorëve nuk janë të njohura për personat e tretë, vetëm në raste të tjera të shënuara me ligj.

Lidhje të internet faqeve tjera

Disa nga lidhjet e internet faqes www.mia.mk çojnë drejt internet faqeve dhe serviseve të burimeve tjera të informatave dhe informimit. MIA në asnjë mënyrë nuk është përgjegjëse për përmbajtjet e atyre faqeve dhe serviseve.

 

PARALAJMËRIM

Çdo publikim i paautorizuar i lajmeve, fotografive dhe videove, në një media tjetër (media e shtypur, elektronike apo portal informativ), MIA, njofton se kushton 30.000 denarë pa TVSH të llogaritur, për publikim të një lajmi, fotografie apo video.

Ai që në mënyrë të paautorizuar do të publikojë lajm, fotografi apo video, pajtohet me këto kushte.

Për çdo publikim të paautorizuar MIA do t'i parashtrojë faturë publikuesit me afat të pagesës prej tetë ditëve.

Në rast se fatura nuk paguhet në afatin e caktuar, do të llogaritet norma ndëshkuese e interesit, e llogaritur sipas ligjit dhe do të ngrihet procedurë për pagesë të detyrueshme ndaj publikuesit të paautorizuar.