ОТС

Во регионот Западен Балкан почна имплементација на Регионалниот проект, со цел намалување на нерегуларната миграција во ЕУ

Број на објава: 660/05/21
Датум: 05.05.2021
Клучни зборови:Hilfswerk International, Здружението за помош и развој HAJDE, Министерството за внатрешни работи на Република Австрија (БМИ), Фондот за азил, миграција и интеграција на ЕУ (АМИФ)

 

На почетокот на март 2021 година, Hilfswerk International во соработка со проектниот партнер Здружението за помош и развој HAJDE, ја започна имплементацијата на проектот „Намалување на нерегуларната миграција во ЕУ преку зајакнување на капацитетот на структурите поврзани со миграцијата во Западен Балкан“. Примарната цел на проектот е да се обезбеди соодветен придонес за подобра и поквалитетна соработка меѓу земјите од Западен Балкан, со заедничка цел насочена кон намалување на нерегуларната миграција во земјите од Европската унија.

Во претстојниот период од една година, ќе се направат активни напори за зајакнување на рамката на постоечките структури поврзани со миграциските теми во Босна и Херцеговина, Србија, Северна Македонија и Црна Гора, преку имплементација на планот за градење капацитети што го поддржуваат зајакнувањето на регионалната соработка, вмрежувањето и соодветната координација. Проектот е кофинансиран од Фондот за азил, миграција и интеграција на ЕУ (АМИФ) и Министерството за внатрешни работи на Република Австрија (БМИ).

Регионалните институции надлежни за следење и контрола на миграцијата ќе имаат можност преку организација на координативни состаноци и тематски конференции да ја подобрат меѓусебната соработка, да разменат искуства и да усвојат нови вештини, што ќе доведе до развој на регионална стратегија за контрола на нерегуларнитe миграции. Организацијата на специјалистички обуки и работилници насочени кон промовирање на ефективни методи на контрола на миграцијата, како и комуникацијата со цел размена на најдобри практики и искуства, ќе вклучува и членови на безбедносните и граничните структури на земјите кои се опфатени со проектот, кои се исклучително важни за целиот процес.

Во подготвителната фаза на проектот, Hilfswerk International воспостави контакт со релевантни институции надлежни за контрола на миграцијата во Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Црна Гора. Изразена е подготвеност за соработка и работа на успешно спроведување на планираните активности.

 

THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL PROJECT WITH THE AIM OF REDUCING IRREGULAR MIGRATIONS TO THE EUROPEAN UNION HAS BEGUN IN THE WESTERN BALKANS REGION

At the beginning of March 2021, Hilfswerk International, together with its project partner Association for Help and Development „HAJDE“, has begun the implementation of the regional project „Reducing irregular migration to the EU by strengthening the capacity of migration-related structures in the Western Balkans“. The primary goal of the project is to ensure an adequate contribution to better and more efficient cooperation in the countries of the Western Balkans, with the common purpose oriented towards reducing irregular migrations to the European Union. In the coming 12-month period, activities that will strengthen the framework of existing migration-related structures in Bosnia and Herzegovina, Serbia, North Macedonia, and Montenegro will be conducted through the realisation of a regional plan to build capacities that support the improvement of regional cooperation, mutual networking, and adequate coordination. The project is co-financed by the EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Federal Ministry of the Interior of the Republic of Austria (BMI).

Regional institutions competent for monitoring and control of migrations will have an opportunity to improve mutual cooperation, share experiences, and learn new skills through coordination meetings and thematic conferences, which will lead to the development of a regional strategy that will deal with the control of irregular migration. Members of security and border structures in the project countries, who are extremely important for the whole process, will also be included through specialised trainings and workshops oriented towards the promotion of communication and efficient methods to control migration, with the purpose of exchanging best practices and experiences.

In the preparatory phase of the project, Hilfswerk International has established contact with migration-related structures in Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, and Montenegro. Readiness to participate and cooperate on the successful implementation of planned activities was expressed.

 

Таг
Back to top button
Close
Close