Оригинални текстови

Потврдите за ученик и одење во градинка – по електронски пат 

Во периодот на прекин на воспитно – образовниот процес, работното време на сите градинки и основни училишта во Карпош е скратено и е од 09:00 до 12:00 часот, секој работен ден. Како резултат на мерките на Владата и Министерството за здравство за спречување на ширење на коронавирусот, воведени се РОТАЦИОНИ ДЕЖУРСТВА во овие воспитно-образовни установи.

Скопје, 12 март 2020

Во периодот на прекин на воспитно – образовниот процес, работното време на сите градинки и основни училишта во Карпош е скратено и е од 09:00 до 12:00 часот, секој работен ден.

Како резултат на мерките на Владата и Министерството за здравство за спречување на ширење на коронавирусот, воведени се РОТАЦИОНИ ДЕЖУРСТВА во овие воспитно-образовни установи.

Потврдите за редовен ученик во училиште и редовно посетување на предучилишна установа (градинка) можат да им се издадат на родителите по електронски пат или со посета на установите.

Апелираме до родителите или старателите, повеќе да испраќаат електронски барања на e – mail адресите на градинките/основните училишта, по што возвратно ќе им се испрати скенирана потврда. Целта е да се намали физичкиот контакт и да не се создава поголем метеж во овие институции.

Во прилог ги испраќаме e – mail адресите од сите воспитно – образовни установи и лицата за контакт во Општина Карпош:

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД КОНТАКТ ЛИЦА ВО ГРАДИНКИТЕ

Име на градинка Лице за контакт Телефон e-mail

ЈУОДГ ,, Распеана Младост ‘‘ 1.Гоце Талевски 2.Лидија Настевска 076/212-662 02/3068-781 071/383-786 02/3068-781 raspeana@yahoo.com

ЈУОДГ ,,Мајски Цвет ‘‘ 1.Марија 2.Биљана 071/351-668 071/787-102 majskicvetskopje@gmail.com

ЈУОДГ ,, Орце Николов ‘‘ 1.Надица Гировска 2.Наташа Тодоровска 075/427-100 072/255-303 gradinka_orcenikolov@yahoo.com

ЈУОДГ ,, Пролет ‘‘ 1.Ана Џамбазова 2.Мирјана Биџовска 070/305-506 071/374-181 gradinkaprolet@yahoo.com

Р.бр. Назив на училиштето Лица за контакт/ телефонски броеви Е-маил

1 ООУ Аврам Писевски Душко Божиновски тел: 075874949 Павлина Стојковска тел: 078 386 924 Матилда Бајкова тел: 075219234 direktor@oouavrampisevski.edu.mk

2. ООУ Јан Амос Коменски Елизабета Ивановиќ 078 448 732 Пепи Казаков 078 445 738 oujak@yahoo.com.mk

3. ООУ Лазо Трповски Елеонора Стрезовска тел: 070 333 756 Рената Поповска тел: 070 370 040 trpovskilazo@gmail.com

4. ООУ Братство Лазе Василевски тел: 075 211601 Ристе Смилевски тел: 078 447 841 Рухије Сали тел: 078 447 840 ou_bratstvo@yahoo.com

5. ООУ Војдан Чернодрински Катерина Ташкова тел: 070 613352 Анита Кузмановска тел: 071 368491 vojdancernodrinski@yahoo.com

6. ООУ Христијан Т Карпош Билјана Богдановска тел: 075 555300 Мирјана Алексова тел: 075 294999 m.aleksovala@yahoo.com

7. ООУ Вера Циривири Трена Ирена Дичевска Пислевиќ 075 223403 Моника Дервенџи Ќосеска 070 276524 oou.veraciriviri@gmail.com

8. ООУ Димо Хаџи Димов Весна Кочовска тел: 075 330-988 Тања Богеска тел: 072 204-920 dimohdimov@yahoo.com

9. ООУ Петар Поп Арсов Фиксен тел. на училиштето 02 /3062436 Мартина Пешевска тел: 078 422286 Татијана Савеска тел: 075 222634 pparsov@yahoo.com

10. ООУ Владо Тасевски Елка Даскалова тел: 078 313412 Ташко Гочев тел: 078 313402 Биљана Павлеска тел: 072 266599 Менде Дамчески тел: 075 321321 v.tasevski@yahoo.com

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД КОНТАКТ ЛИЦА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Општина Карпош

________________________________________________________________________________

МИА овие текстови ги објавува во интегрална и оригинална форма и не е одговорна за нивната содржина, ниту за евентуалните правописни недоследности или печатни грешки

 

Back to top button
Close
Close