Listë e informacioneve me karakter publik

Mbi bazë të nenit 8 të Ligjit për përdorimin e lirë të informacioneve me karakter publik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 13/2006, 86/2008, 6/2010) Shoqata aksionere “Agjencia Informative e Maqedonisë” – Shkup, në pronësi shtetërore, si posedues të informacioneve me karakter publik, si person zyrtar që do të ndërmjetësojë gjatë realizimit të së drejtës për përdorim të lirë të informacioneve me karakter të lirë e cakton:

Daniela Dimitrieva

Adresa: rruga “Bojmia” K-2, 1000 Shkup
tel .02-2461-600 lok.237
e-mail daniela.dimitrieva@mia.mk

Dokumente

1. Kërkesë për përdorimin e informacioneve me karakter publik
2. Vërtetim për pranimin e kërkesës
3. Listë e informacioneve me karakter publik

Back to top button
Close