Листа на информации од јавен карактер и контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РМ” бр.13/2006, 86/2008, 6/2010) Акционерското друштво „Македонската информативна агенција“ -Скопје, во државна сопственост, како имател на информации од јавен карактер, за службено лице кое ќе посредува
при остварувањето на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ја определува :


Даниела Димитриева

Адреса: Ул. Бојмија К-2, 1000 Скопје
Тел.02-2461-600 лок.237
e-mail daniela.dimitrieva@mia.mk

Документи:
1. Барање за пристап до информации од јавен карактер
2. Потврда за прием на барање
3. Листа на информации од јавен карактер

Back to top button
Close
Close