Информации од јавен карактер

1. Статут на акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ – МИА, во државна сопственост

2. Правилник со органограм за внатрешна организација

3. Правилник за систематизација на работните места

4. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

5. Ценовници (ценовник за продажба на вести и информативни сервиси)

6. Ревизорски извештаи

7. Листа на информации од јавен карактер и контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

8. Упатство за прием на пријави од укажувачи

9. Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

10. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон

11. Отчетност за службени трошоци на носители на јавни функции на АД „МИА“ – Скопје

12. Колективен договор на АД „МИА“ – Скопје

 

Back to top button
Close
Close