Оригинални текстови

Демант од Ресурсен центар на прес-конференција на Иванка Василевска од ВМРО – ДПМНЕ

Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби (во натамошниот тект Ресурсен центар) започна со активна работа во 2014 година како родителска организација со мисија да им служи на сите деца и лица со посебни потреби и нивните семејства преку обезбедување на помош, пристап до информации, обезбедување на остварување на нивните права и овластувања во сите сегменти на животот, успешна социјална инклузија и подигнување на јавната свест и одговорност на национално ниво.

Скопје, 19 јуни 2020

Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби (во натамошниот тект Ресурсен центар) започна со активна работа во 2014 година како родителска организација со мисија да им служи на сите деца и лица со посебни потреби и нивните семејства преку обезбедување на помош, пристап до информации, обезбедување на остварување на нивните права и овластувања во сите сегменти на животот, успешна социјална инклузија и подигнување на јавната свест и одговорност на национално ниво.

Инициран, формиран и воден од родители на деца со посебни потреби, а замислен кано национален родителсни сервис кој им служи на родителите и ниените деца со посебни потреби, Ресурсниот Центар делува како партнер на родителите, на здруженија чии активности и делуваі-ье се однесуваат на децата и лицата со посебни потреби, но едновремено и на институциите нои работат на подобруваіъе иа условите на животот на децата и лицата со посебни потреби.

Сомасно Статутот на организацијата Ресурсниот Центар има Собрание како иајвисок орган на здружението и Управен Одбор кој е состааен од 7 членови од кои 3 членови се и лица со посебни потреби. Во согласногт со тоа РЦ е Здружение ЗА лица со посебни потреби, но и Здружение водено и Од лица со посебни потреби.

Ресурсниот Центар верува дека секое лице, вклучувајйи ги и лицата со посебни потреби, има право да живее свој сопствен живот и да тежнее кон сеоите цели без ограничуваіъа, предрасуди и очекувагьа од другите луге. Нашиот став кореспондира и со мке – меїународната класификација на функционираюе, попреченост и здравје (International Claмification of Functioning, Disability and Health – ICF) која се фокусира на профилот на лице со потенцијал, а не на лице со посебна потреба или попреченост. ht w m ef о tfyrniacвcIonia/reso\/rнeз.htrnl

За Претседаталот на Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби едногласно од Управниот одбор беше избрана Јасна Мандий, а после четири години повторно беше реизбяана едногласно од Упяавниот одбор. Заради новонастанатата ситуакиіа на 04.12.2019 година Јасна Мандий официіално се обеати до Управниот одбор на Ресурсен центар :

Во интерес на опстанокот на организацијата ,која прво лично мене многу ми значи и која заедно со сите родители и ангажирани успеавме да је креираме како независна и партнерска точка за сите, би санала да доювориме измени кои ке значат успешно продолжуваіъе на работата на Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби и зголемувагье на апликативните капацитети. Токму заради апликативните капацитети отстапувам од функцијата Претседател и член на Управниот одбор на здружението. Ја користам можноста да Ви се заблагодарам на сите за укажаната доверба во двата мои мандата.“

На 25.12.2019 година за Претседател на Ресурсен центар беше избрана Ребека Јанковска Ристевски.

1

Според форматот со кој Ресурсниот ценар беше создаден, неговата политичка независност е утврдена и истиот се оградува од каква била поврзаност со која и да е од политичките партии во Република Северна Македонија. Напротив, финансиската поддршка која Ресурсен центар ја добиваше во текот на своето работе+ъе од страна на многуте меїународни здруженија, фондации и невладини организации, беше субјект на строг надзор и ревизија со цел задоволуваіъе ка највисоките стандарди за финансиска исправност и транспарентност.

Од горенаведеното јасно е дека РЦ не е сопственост на ниедна ииндиеидуа. Поради тоа остро ia демантираме изіавата коіа беше дадена на пдес конфеDенциіа од страна на политичката партиіа BMPO ДПМНЕ. Истата изјава е базирана на голем број невистини за кои ние како Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби бараме іавно извинуваіъе од Иванка Василевска и неізината политичка партиіа.

СО ПОЧИТ,

Ребека Јанковсха Ристевски
Претседател на Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби

ДОСЕГАШНА РАБОТА

Во својата досегашна работа РЦ веїtе реализираше неколку проекги со УНИЦЕФ, (под чија капа и беше формиран), Британската Амбасада во Република Македонија, Фондацијата Отворено општество Македонија, Полио Плус (дел од проект на Европската Vнија) кои како и досега, и понатаму се јавуваат како негови поддржувачи.

СЕРВИСИ
1. Преку својата веб страница www.resursencentar.mk, FB профияот во чии рамки е формирана и затворената FB rpyпa Посебни родители (во која членуваат само родители на деца со посебни потреби и лица со посебни потреба), како и СОС Линијата, Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби нуди информации, помош и поддршка на родителите во нивната секојдневна борба. Сите овие форми на помош покажуваат исклучителни резултати. Родителите разменуваат искуства, се развиваат дискусии за сите теми кои ги интересираат и им се важни.

2. Преку делуваіъето на нашите 5 региоиалиите коордииатори и 2 национални коордииатори работиме кон зајакнуваіъе и на локалната заедницата. Регионалните коордииатори подобро ја познаваат ситуацијата на терен и добро остваруваат контаісги со локалните институции.

2

з. Во склоп на претходен проект кој беше финансиран од УНИЦЕФ, беше изработен софтвер за мапирагье на потребите на семејствата со деца со посебни потреби. Обработката на внесените информации (направена врз основа на над 50-на критериуми) за децата и лицата со посебни потреби, но и за нивните смејства, йе ја даде вистинската слика за моменталната ситуација, за сегаlлните и идните потреби на оваа ранлива категорија на грагани. Софтверот
овозможува креираіъе на платформа на делувагье; на тој начин точно је се лоцираат деловите кои бараат уште поголемо ангажирагье на сите инволвирани во оваа проблематика, без оглед на тоа дали се работи за образованието, социјалниот аспект, невладините здрутенија или здраесіеото. Во Махедопи)а пorпoи еЬидеwција на хорисници на посебен додаток, но моменталната бројка од нешто над 8000 корисници не е реална и не кореспондира со вистинската ситуација. Во оваа бројка не влегуваат лицата кои по личен избор не користат посебен додаток, лица кои не се информирани за можноста, но и лица чија посебна потреба не припаїа во ниту една катеюрија пропишана со правилникот. Во прилог на ова да споменеме дека светските бројки, велат дека 10 – 13 9t од вкупната популација има некаква посебна потреба. Ѕористејйи ја таа формула, за Македонија, добиваме можна бројка на лица со посебни потреби помеїу 206 000 и 270 000 лица. Да додадеме дека последното мапирагве на лицата со посебни потреби било укгге во 1966 година. Досега од нашето
»дружение се мапирани над 4000 семејства на лица со посебни потреби и лица со посебни потреби со посебно изготеен прашалник, со цел да се детектираат нивните потреби и проблеми со кои се соочуваат.
Ресурсниот центар поседува и дата база на професионалци, кои без надоместок им помагаат на родителите и иа децата со посебни потреби, како и на Основните училишта во кои немаат одреден стручен профил кој им е неотоден во работата со деца со попреченост(пр. ОУ „ Коле Канински “-Битола, РЦ три години со ред им обезбедуваше дефектолог без надомест, волонтерски).

4. До одредена возраст на децата со посебни потреби родителите се круцијалната алка во напредокот. Носејйи го најголемиот товар во општество кое не е во можиост да даде системска подршка, како што за жал е случај во РСМакедонија, родителте се запоставуваат себе и сопствените потреби и на тој начин го смалуваат и квалитетот на подршката на своите деца. Тоа се причините кои го мотивираа тимот на РЦ, за прв пат во Македонија, а во склоп на активностите поддржани од УНИЦЕФ, како први и единствени, да започне со организирагье на кампови за психалошка поддршка иа родители на деца со посебни потреби (Михајлово – hавадарци 2015, Молика – Битола 2016 и Цар Самоил — Баиско 2017, Хотел Бисер с. Калишта, Струга, Ноември 2017, Ноември 2018 и Март 2018, Март 2019, Струмица- Јуни 2018, Хотел Дрим, Струга – Ноември 2018, ). Освен за родителите, досега РЦ организираше и камп за семејствата и детето со попреченост, но и за цели семејства (родителите, лицето со посебни потреби и сиблинзите). Психолошко-едукативните работилници ги одржува проф. д-р Дијана Белевска, а досега истите 6ea посетени од иад 4S0 учесници – родители на деца со посебни потреби, лица со посебни потреби и сиблинзи.

5. Во 2017 со подqршка на УНИЦЕФ, Ресурсниот Центар обучи 12 психолози за работа со родители на деца со попреченост. Досега се реализирани 150 часови на индивидуална психолошка поддршка.

6. Во тек на 2017 — 2018 со поддршка на УНИЦЕФ, Ресурсниот Центар изработи 10 брошури за десет различни состојби на попреченост изработени од родители на деца со попреченост и лица со попреченост, со цел преку нив да информираме, што треба да знаеме, како да се однесуеаме и како да им помогнеме доколку им е потребна помош.

7. Ресурсииот Цеитвр комуницира и соработува и со наставниците. Досега се изработени два прирачника за наставници за работа во одцеленска настава со цел да им се помогне и на наставниците во нивната секојдневна работа со децата со посебни потреби кои се ученици во основните училишта. Направени се презентации во 20 општини. Изработен е и Водич за наставници – премин од одделенска во предметна настава презентиран пред наставниците од предметна настава во 25 општини низ Македонија. Ресурсниот центар исто така поседува и база на наставници на територијата на целата држава, која е формирана со цел за подршка наставник на наставник за работа со деца со попреченост и деца со потешкотии во учеі-ьето.

8. Ресурсниот центар изработи прирачник за волонтери-средношколци под наслов – Промени се себе, промеии го светот! Волонтирај! Во повейе градови (Скопје, Бмтола, Охрид и Куманово) низ нашата држава во средните учллишта беше промовиран Ресурсниот центар и значеіъето на волонтираіъето за младиот човек. голем број на средношколци се пријавија и со помииуваіъето на осиовната обука, стаиаа волонтери на РЦ кои активно се вклучуваат во активностите на РЦ, дружејйи се со децата и кладите со посебни потреби.

9. Ресурсниот центар организира и едукации за родителите на деца со посебни потреби, кои ги одржува низ повейе опілтини во PC Македонија. Обуките: „8ештини за ефективно и активно застапуваіъе на правата на лицата со посебни потреби од страна на родителите” и „Патот до зрелоста. Што треба родителите да знаат”, 6ea оцените од родителите како многу корисни и неопходни.

10. Со подqршка на ФООМ Ресурсен центар направи истражуваіъе „Бариери за образовна инклузија на децата со посебни потреби”, спроведено во четири региони на територијата на нашата држава и од кое произлегоа најважните бариерите при спроведуваі-ье на успешна

11. Во рамките на проектот »Мапираіъе на потребите на децата и лицата со хендикеп во Битолсхиот регион“, како дел од проектот на Маргина Обскура, а подржан од Европска УгlИја, ги утврди реалните потреби и проблеми со кои се соочуваат децата и лицата со хендикеп заедно со нивните семејства.

12. Ресурсниот Цеитар е партнер на многу здруженија и HBO организации и досега има потпишано npeкy і00 Меморандуыи на соработка со здруженија и државни институции. Со сите нив, преку нашите платформи (веб страна, ФБ страна и ФБ затворена rpyпa Посебни родители) собираме, дистрибуираме и разменуваме содржини и информации важни за сите аспекти на животот на семејствата.

4

13. Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби со свој труд под наслов
„Вработуваі-ье на лицата со попреченост во Битолскиот регион – Моментални состојби и перспективи” учествуваше на Меїународната конференција „70 години организирана едукација, рехабилитација и вработубаіъе на лицата со попреченост.“ — битола.

14. Како партнери и на родителите и на институциите Ресурсниот Центар често се јавува и како медијатор во решаваі-ье на конкретни и специфични проблеми без обзир дали сме повикани од страна на родителите на децата со посебни потреби или институциите. Наша најважна водилка во сите случаи е бенефит на лицето – детето со посебна потреба.

Долгогодишната работа и искустеата кои се пoгope наведени за работата на РЦ на родители на деца со посебни потреби се доволна гаранција за квалитетен избор на мултидисциплинарниот тим и квалитетното спроведуваіъе на проектот.

Ресурсен центар

_________________________________________________________________________________

МИА овие текстови ги објавува во интегрална и оригинална форма и не е одговорна за нивната содржина, ниту за евентуалните правописни недоследности или печатни грешки.

Back to top button
Close
Close