Përgjegjësi shoqërore

А. Plani vjetor për furnizime publike të SHA “MIA” – Shkup: shiko këtu

B. Shpallje të publikuara në SEFP:

 

 

2021

3. 09.02.2021 – Shpallje publike për furnizimin e Dollapeve rezistuese ndaj zjarrit
2. 03.02.2021 – Shpallje për furnizimin publik të Roletës mbrojtëse të aluminit 
1. 20.01.2021 – Shpallje për furnizim publik të shërbimit për Revizion të Llogarisë vjetore dhe Raporteve financiare të SHA “MIA” për vitin 2020

 

2020

11. 26.10.2020 – Shpallje për furnizim publik të maskave mbrojtëse, kostumeve dhe mjeteve për dezinfektim të hapësirave të punës
10. 29.10.2020 – Shpallje për furnizim publik të shërbimit për transport me taksi
9. 24.09.2020 – Shpallje për furnizim publik të shërbimeve- Servisim dhe mbajtje të automjeteve zyrtare 
8. 04.09.2020 – Shpallje për furnizim publik të karburantit për automjete
7. 29.07.2020 – Shpallje për furnizim publik të shërbimeve- Servisim dhe mirëmbajtje të automjeteve zyrtare 
6. 09.06.2020 – Shpallje për furnizim publik të telefonisë fikse, televizion, variant rezerv të lidhjes me internet dhe wi-fi 4G
5. 21.05.2020 – Furnizim të mallrave- mjete për higjienë
4. 07.02.2020 – Furnizimi i shërbimit – Kontrolle shëndetësore të të punësuarve nr. 01540/2020
3. 28.01.2020 – Furnizim i shërbimit për Revizion të Llogarisë vjetore dhe Raportet financiare të SHA “MIA” – Shkup, për vitin 2019
2. 27.01.2020 – Furnizimi i materialeve për zyra dhe tonerëve nr. 00758/2020
1. 23.01.2020 – Furnizimi i licencave për softuer – Adobe Creative Cloud for teams

 

2019

24. 13.12.2019 – Furnizimi i shërbimit për hostimin e infrastrukturës virtuale prej një operatori për serverë dhe marrjen me qira të linjës së internetit
23. 22.11.2019 – Furnizimi i licencave për softuer Adobe Creative Cloud for teams
22. 14.11.2019 – Furnizimi i televizorëve
21. 18.10.2019 – Furnizimi i mobilieve për zyra
20. 14.10.2019 – Furnizimi i televizorëve dhe pajisjeve klimatike Numri i shpalljes
09928/2019
19. 20.09.2019 – Furnizimi i shërbimit për transport me taksi Numri i shpalljes 08340/2019
18. 13.09.2019 – Furnizimi i pajisjeve informatike Numri i shpalljes 07780/2019
17. 11.09.2019 – Furnizimi i lexuesit të barkodeve me softuer për mjete kryesore Numri i
shpalljes 07657/2019
16. 03.09.2019 – Furnizimi i pëlhurës dhe projektorit Numri i shpalljes 07251/2019
15. 26.08.2019 – Furnizimi i punimeve ndërtimore dhe zanateve Numri i shpalljes
06872/2019
14. 21.08.2019 – Furnizimi i karburanteve për automjete motorike Numri i shpalljes:
06600/2019
13. 21.08.2019 – Furnizimi i lexuesit të barkodeve me softuer për mjete kryesore Numri i
shpalljes: 06605/2019
12. 11.07.2019 – Punime ndërtimore dhe të zanateve Numri i shpalljes: 04117/2019
11. 03.07.2019 – Shërbime të agjencisë autoriale Numri i shpalljes: 03598/2019
10. 03.06.2019 – Telefonia fikseNumri i shpalljes: 02132/2019
9. 31.05.2019 – Shërbim për shpërngulje (me çmontim, ngarkim, transport, shkarkim dhe montim) Numri i shpalljes: 01673/2019
8. 28.05.2019 – Telefonia celulare Numri i shpalljes: 01463/2019
7. 08.05.2019 – Foto pajisje Numri i shpalljes: 00726/2019
6. 10.05.2019 – Mjete për higjienë Numri i shpalljes: 00621/2019
5. 20.03.2019 – Shërbime të kontabilitetit Numri i shpalljes: 6-03/2019
4. 12.02.2019 – Furnizimi i shërbimeve për pastrimin е hapësirës afariste nr. 5-02/2019
3. 17.01.2019 – Furnizimi i shërbimit për servisimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve
zyrtare nr. 3-01/2019
2. 15.01.2019 – Rishikimi i llogarisë vjetore dhe raporteve financiare të SHA „MIA“ –
Shkup, për vitin 2018 nr.2-01/2019
1. 15.01.2019 – Furnizimi i materialeve për zyra dhe tonerëve nr.1-01/2019

 

2018

15. 07.12.2018 – Furnizimi i pajisjes rrjetore për lidhje kompjuterike me montazh të përfshirë nr. 19-12/2018
14. 04.12.2018 – Furnizimi i baterive përçuese me kabllo USB dhe konektues magneti nr. 18-
11/2018
13. 14.11.2018 – Furnizimi i punimeve ndërtimore dhe zanateve nr. 17-11/2018
12. 12.11.2018 – Furnizimi i shërbimit për hostimin e infrastrukturës virtuale prej operatorit të serverit nr. 16-11/2018
11. 07.09.2018 – Furnizimi i shërbimit për transport me taksi nr. 14-09/2018
10. 31.08.2018 – Furnizimi i karburantit për automjete motorike nr.13-8/2018
9. 22.06.2018 – Furnizimi i shërbimeve për agjenci autoriale nr.10-06/2018
8. 11.05.2018 – Furnizimi i shërbimeve prej trupit të akredituar për certifikim për ricertefikimin e sistemit të integruar për menaxhment me cilësinë dhe sigurinë dhe shëndetin gjatë punës nr.9-05/2018
7. 19.04.2018 – Furnizimi i mjeteve për higjienë nr. 8-04/2018
6. 23.03.2018 – Furnizimi i shërbimeve të kontabilitetit nr. 7-03/2018
5. 19.03.2018 – Furnizimi i shërbimit – Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve zyrtare (me pjesë të përfshira rezerve) nr. 6-03/2018
4. 07.03.2018 – Furnizimi i shërbimit – Kontrolle shëndetësore të të punësuarve nr. 5-02/2018
3. 06.02.2018 – Furnizimi i biletave të aeroplanit nr. 4-01/2018
2. 22.01.2018 – Furnizimi i materialeve për zyra dhe tonerëve nr. 2-01/2018
1. 17.01.2018 – Furnizimi i shërbimeve – Rishikimi i llogarisë vjetore dhe raporteve financiare të SHA “MIA” – Shkup për vitin 2017 nr. 1-01/2018


C. Njoftim për marrëveshjet e kontraktuara

1. Njoftim për marrëveshje të kontraktuara për Rishikimin e llogarisë vjetore, materialeve për zyra dhe tonerëve, pastrimin e objektit dhe shërbimeve të kontabilitetit
2. Njoftim për kontratë të dakorduar për Mjete për higjienë
3. Njoftim për kontratë të dakorduar për pajisje për Foto
4. Njoftim për kontratë të dakorduar për Telefoninë fikse
5. Njoftim për kontratë të dakorduar për Shërbimin për shpërngulje (me çmontim, ngarkim, transport, shkarkim dhe montim)
6. Njoftim për kontratë të dakorduar për Telefoninë celulare
7. Njoftim për kontratë të dakorduar për Furnizimin e lexuesit të barkodeve me softuer
8. Njoftim për kontratë të dakorduar për Furnizimin e punimeve ndërtimore dhe të zanateve
9. Njoftim për kontratë të dakorduar për Furnizimin e pajisjeve informatike
10. Njoftim për kontratë të dakorduar për Furnizimin e transportit me taksi
11. Njoftim për kontratë të dakorduar për Furnizimin e pajisjes klimatike
12. Njoftim për lidhje të marrëveshjes për furnizim publik të mobilieve për zyra
13. Njoftim për lidhje të marrëveshjes për furnizim publik të pajisjeve audio dhe videove
14. Njoftim për lidhje të marrëveshjes për furnizim publik të televizorëve
15. Njoftim për lidhje të marrëveshjes për furnizim të shërbimeve për hostim dhe infrastrukturë virtuale nga operatorë server dhe linjës për internet
16. Njoftim për lidhje të marrëveshjes për furnizim të materialeve për Zyrë dhe tonerë:

17. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim të licencave për softuer –  Adobe Creative Cloud for teams
18.  Njoftim për marrëveshjen e kontraktuar për furnizimin publik të shërbimeve – Kontrolle shëndetësore të të punësuarve 
19. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të mjeteve higjienike
20. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve nga telefonia fikse, variant rezerv të lidhjes së internetit, televizionit dhe wi-fi 4G
21. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve- Huazim të pajisjeve firewall dhe serviseve për firewall
22. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve për qasje deri te Servisi gazetaresk ndërkombëtar i fotove të Agjencisë Evropianë Presfoto- EPA
23. 25.09.2020 Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizime publike të shërbimeve të kontabilitetit 
24. 19.10.2020 Lajmërim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve për transport me taksi 
25. 09.11.2020 Njoftim për lidhje të kontratës së furnizimit publik për servisim dhe mirëmbajtje të automjeteve zyrtare

26. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik të maskës mbrojtëse N 95/KN 95/FFP2 

27. 16.12.2020 Njofti16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për pajisje mbrojtëse për një përdorim 

28. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për koncentratin e lëngshëm për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të punës 

29. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për maskë mbrojtëse- vizir 

30. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për maskë mbrojtëse për një përdorim 

 

 

 

 

Ç. Marrëveshje të kontraktuara

o Marrëveshje për tonerë
o Marrëveshje për materiale për zyra dhe tonerë
o Marrëveshje për pastrimin e objektit
o Marrëveshje për konstabilitet
o Marrëveshje për shpërngulje
o Marrëveshje për revizion
o Marrëveshje për telefoni celulare
o Marrëveshje për telefoni fikse
o Marrëveshje për pajisje për foto
o Marrëveshje për mjete për higjienë
o Marrëveshje për furnizimin e shërbimeve të agjencisë autoriale
o Marrëveshje për furnizimin e karburantit
o Marrëveshje për furnizimin e pëlhurës dhe projektorit
o Marrëveshje për furnizim të televizorëve
o Marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve të kontabilitetit
o 28.09.2020 Marrëveshje për furnizim publik të karburantit motorik


DH. Njoftim për marrëveshje të realizuara


1. Njoftim për marrëveshjen e realizuar për furnizimin publik të shërbimit për shpërngulje
2. Njoftim për marrëveshjen e realizuar për furnizimin publik të pajisjeve për foto
3. Njoftim për marrëveshjen e realizuar për furnizimin publik të lexuesit të barkodeve
4. Njoftim për marrëveshjen e realizuar për furnizimin publik të projektorit dhe pëlhurës
5. Njoftim për marrëveshjen e realizuar për furnizimin publik të pajisjeve informatike
6. Njoftim për kontratë të realizuar për furnizim të televizorëve
7. Njoftim për kontratë të realizuar për furnizim të pajisjes profesionale audio dhe video
8. Njoftim për kontratë të realizuar për furnizim të mobiljeve për zyre


DH. Arkivi:


MIA Furnizime publike – viti 2017
MIA Furnizime publike – viti 2016
MIA Furnizime publike – viti 2015
MIA Furnizime publike – viti 2014
MIA Furnizime publike – viti 2013

Back to top button
Close
Close