Public Procurements


А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ – Скопје: види тука

 

Б. Објавени огласи на ЕСЈН:

2019


21. 18.10.2019 – Набавка на канцелариски мебел
20. 14.10.2019 – Набавка на телевизори и клима Број на оглас
19. 20.09.2019 – Набавка на услуга за такси превоз Број на оглас
18. 13.09.2019 – Набавка на информатичка опрема Број на оглас 07780/2019
17. 11.09.2019 – Набавка на баркод читач со софтвер за основни средства Број на оглас 07657/2019
16. 03.09.2019 – Набавка на платно и проектор Број на оглас 07251/2019
15. 26.08.2019 – Набавка на градежно занаетчиски работи Број на оглас 06872/2019
14. 21.08.2019 – Набавка на горива за моторни возила Број на оглас: 06600/2019
13.
21.08.2019 – Набавка на баркод читач со софтвер за основни средства Број на оглас: 06605/2019
12. 11.07.2019 – Градежно занаетчиски работи Број на оглас: 04117/2019
11. 03.07.2019 – Услуги од авторска агенција Број на оглас: 03598/2019
10. 03.06.2019 – Фиксна телефонија Број на оглас: 02132/2019
9. 31.05.2019 – Услуга за селење (со демонтажа, утовар, транспорт, истовар и монтажа) Број на оглас: 01673/2019
8. 28.05.2019 – Мобилна телефонија Број на оглас: 01463/2019
7. 08.05.2019 – Фото опрема Број на оглас: 00726/2019
6. 10.05.2019 – Средства за хигиена Број на оглас:  00621/2019
5. 20.03.2019 – Сметководствени услуги Број на оглас: 6-03/2019
4. 
12.02.2019 – Набавка на услуга за чистење на деловен простор бр. 5-02/2019
3. 17.01.2019 – Набавка на услуга за сервисирање и одржување на службени возила бр.3-01/2019
2. 15.01.2019 – Ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД „МИА“ – Скопје, за 2018 година бр.2-01/2019
1. 15.01.2019 – Набавка на канцелариски материјали и тонери бр.1-01/2019

2018

 

В. Известување за склучени договори

1. Известување за склучени договори за Ревизија на годишна сметка, канцелариски материјали и тонери, чистење на објект и сметководствени услуги

2. Известување за склучен договор за Средства за хигиена

3. Известување за склучен договор за Фото опрема

4. Известување за склучен договор за Фиксна телефонија

5. Известување за склучен договор за Услуга за селење (со демонтажа, утовар, транспорт, истовар и монтажа)

6. Известување за склучен договор за Мобилна телефонија

7. Известување за склучен договор за набавка на баркод читач со софтвер

8. Известување за склучен договор за набавка на градежно занаетчиски работи

 

Г. Склучени договори

 

Д. Известување за реализирани договори

 

1. Известување за реализиран договор за јавна набавка на услуга за селење

2. Известување за реализиран договор за јавна набавка на фото опрема

3. Известување за реализиран договор за јавна набавка на баркод читач

4. Известување за реализиран договор за јавна набавка на проектор и платно

 

Ѓ. Архива:

МИА Јавни набавки – 2017 година

МИА Јавни набавки – 2016 година

МИА Јавни набавки – 2015 година

МИА Јавни набавки – 2014 година

МИА Јавни набавки – 2013 година

Back to top button
Close