ОТС

FTESË PËR TENDER / INVITATION TO TENDER

Број на објава:605/01/19
Датум: 23.01.2019 
Нарачател:ПроКредит банка
Телефон:+389 2 / 244 60 00
Клучни зборови:ПроКредит банка, тендер

 

FTESË PËR TENDER

Ref no: T-0001-01-2019

Banka ProCredit i fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:Renovimi i Ndërtesës së Zyrës Qendrore të ProCredit Bank në Prishtinë

Të interesuarit mund t’i kërkojnë dokumentet për aplikim prej datës 22 Janar 2019 në
e-mail adresën procurement@procreditbank-kos.com

Vërejtje:
> Banka ProCredit është deklarues i TVSH-së. Të gjitha çmimet e ofruara nga ofertuesit të cilët janë deklarues të TVSH-së duhet që ta listojnë ndarazi vlerën e TVSH-së,
ndërsa ofertuesit që nuk janë deklarues të TVSH-së (bëjne shitje të përjashtuar nga
TVSH-ja), nuk duhet të listojnë ndarazi vlerën e TVSH-së.
> Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 3 muaj (90 ditë) nga dita e dorëzimit.
> Çmimet kuotohen në Euro (€).
> Ofertuesi duhet të paraqesë referenca të saj mbi shërbimet e ngjashme të ofruara më
herët.
> Banka ProCredit mban të drejtën të kërkojë informata shtesë nga kompanitë e kualifikuara për ofertim.
> Kompania e përzgjedhur duhet të jetë e gatshme të ofrojë shërbimet në momentin
qe kërkohet nga banka ProCredit.
> Banka ProCredit ka të drejtë të anulojë tenderin dhe/ose ndryshojë karakteristikat e
tenderit dhe ti ftojë pjesëmarrësit për të sjellur sërish ofertat e tyre.

Data e fundit për dorëzimin e ofertës së kompletuar është 12 Shkurt 2019 ora 12:00h.

Oferta në zarf të mbyllur dhe e shënuar qartë “Ofertë për Renovimin e ZQ“ duhet të
dorëzohet në Zyrën Qendrore të Bankës ProCredit (Rr. Xhorxh Bush Nr. 26, 10000
Prishtinë).
Çdo pyetje shtesë rreth kësaj ftese për tender mund ta adresoni në:
procurement@procreditbank-kos.com

 

INVITATION TO TENDER

Ref no: T-0001-01-2019

ProCredit Bank invites all interested companies to submit their bids for:
Renovation of ProCredit Bank’s Head Office Building in Pristina

Interested parties may request the application documents from 22 January 2019 to the
email address procurement@procreditbank-kos.com

Remarks:

> ProCredit Bank is a VAT declarant. All the prices offered by the bidders who are VAT
declarers should separately list the value of the VAT, while the bidders who are not
VAT declarants (make sales exempt from VAT) should not list separately the VAT value.
> The bid validity must be three months (90 days) from the day of delivery.
> Prices are quoted in Euro (€).
> The bidder must submit its references to similar services provided earlier.
> ProCredit Bank reserves the right to request additional information from eligible bidding companies.
> The selected company should be willing to provide the services at the time required
by ProCredit Bank.
> ProCredit Bank has the right to cancel the tender and/or change the tender characteristics and invite the participants to re-submit their bids.

Deadline for submitting the completed offer is 12 February 2019 at 12:00h.

The offer in sealed envelopes and marked clearly “Offer for HO Renovation” must be
submitted to the ProCredit Bank’s Head Office (George W. Bush No. 26, 10000 Prishtina).
Any additional questions about this invitaion to tender can be addressed to:
procurement@procreditbank-kos.com

 

МИА – ОТС Комерцијални соопштенија 

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Таг
Back to top button
Close