• A-
  • A
  • A+

недела, 20 август 2017, 

Импресум


Македонска Информативна Агенција - МИА


Ул. „Бојмија“ К-2
Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  (00 389 2) 246 16 00
Факс: (00 389 2) 246 40 48

mia@mia.mk
www.mia.mk


Надзорен одбор
Надзорниот одбор на МИА е именуван со Одлука на Владата на Република Македонија, во следниот состав:

Зоран Иванов, Претседател

Александра Мицоска-Митевска, член

Лилјана Капевска, член

Ремзије Биљали, независен член

Татјана Поповска, независен член

 

Управен одбор:

Драган Антоновски, Претседател на Управен одбор  и генерален директор                           

Габриела Точко, член на Управен одбор задолжена за генералниот сервис на вести               

Шерибан Клокочи, член на Управен одбор задолжена за сервисите на други јазици                

Сања Андреевска, член на Управен одбор задолжена за техника и технологија                      

Марјанчо Танушевски, член на Управен одбор задолжен за финансиски и правни работи

 

Генерален директор и главен и одговорен уредник:
Тел:  (02) 2461600, локал 222

Драган Антоновски
dragan.antonovski@mia.mk

В.Д. Заменик на генералниот директор:
Тел:  (02) 2461600, локал 224

Хаљит Ајдини
halit.ajdini@mia.mk

Уредници на Внатрешно-политичка редакција:
Tел.:  (02) 2461600, локал 240
reporteri@mia.mk
soopstenija@mia.mk

Сашо Арсовски
saso.arsovski@mia.mk 
Пандорка Арсовска-Гацова
pandorka.arsovska@mia.mk


Дописна редакција:
Тел.:  (02) 2461600, локал 233>
dopisnici@mia.mk


Уредник на Надворешно политичка редакција:
Тел:  (02) 2461600, локал 230 и 249
desk@mia.mk

Сања Костовска
sanja.kostovska@mia.mk


Уредник на сервис на албански јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 239
albanskiservis@mia.mk

Ајрије Реџепи
ajrije.rexhepi@mia.mk


Уредник на сервис на англиски јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 235
angliskiservis@mia.mk 

Цветин Чилиманов
cvetin.chilimanov@mia.mk


Фото сервис
Tел:  (02) 2461600, локал 229
foto@mia.mk


Техника и информатика:
Tел.:  (02) 2461600, локал 238 и 205
tehnika@mia.mk


Маркетинг и комерцијала:
Tел:  (02) 2461600, локал 248, 234 и 210
marketing@mia.mk


Логистика:
Tел:  (02) 2461600, локал 210
uprava@mia.mk

Даниела Димовска, В.Д. раководител
daniela.dimovska@mia.mk